Header Image

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PERCEPTION CONSULTANCY & TRAINING GEVESTIGD TE HAREN

Artikel 1    Definities

1.1     Onder PC&T wordt in deze voorwaarden verstaan: Perception Consultancy en Training

1.2     Onder de opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan: de natuurlijk persoon of de rechtspersoon die zich in verband met het leveren van diensten dan wel het verrichten van enige andere prestatie jegens PC&T heeft verbonden of met PC&T in onderhandeling is.

1.3     Onder partijen wordt in deze voorwaarden verstaan PC&T en de opdrachtgever.

Artikel 2    Algemeen

2.1     Alle aanbiedingen, leveringen en diensten van PC&T geschieden uitsluitend onder toepassing van deze algemene voorwaarden

2.2     Bekendmaking van deze voorwaarden kan onder meer geschieden door vermelding op briefpapier, offerte, opdrachtbevestiging, website of factuur.

2.3     Bijzonder bedingen die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

Artikel 3    Aanbiedingen

3.1     Alle aanbiedingen van PC&T, mondeling, schriftelijk, telefonisch, telegrafisch, per telefax, per E-mail, zijn geheel vrijblijvend.

3.2     Alle bij een overeenkomst verstrekte inlichtingen en/of specificaties gelden steeds bij benadering en zijn voor PC&T slechts bindend indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.

Artikel 4    Overeenkomsten

4.1     Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment dat PC&T een begin maakt met de uitvoering van de opdracht c.q. dat PC&T een opdracht van de opdrachtgever schriftelijk bevestigd.

4.2     Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen zijn slechts bindend, indien PC&T deze schriftelijk heeft bevestigd. Ook afspraken die zijn gemaakt met en/of toezeggingen die zijn gedaan door het personeel van PC&T, moeten door PC&T schriftelijk worden bevestigd alvorens deze haar binden.

Artikel 5    Prijzen

5.1     De overeenkomen prijzen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. PC&T behoudt zich het recht voor om deze tarieven te wijzigen. De prijzen worden jaarlijks aangepast aan de CAO-lonen voor de zakelijke dienstverlening volgens gegevens van het CBS.

5.2     Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst van de kant van de opdrachtgever, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5.3     Indien een opdracht op urenbasis overeen gekomen is, wordt voor een bezoek de uren in rekening gebracht in eenheden van ½ uur (30 minuten) met een minimum van 2 uur.

5.4     Reiskosten zijn gebaseerd vanaf de standplaats Haren tenzij anders is afgesproken. De vergoeding per kilometer of bezoek is geregeld in de overeenkomst.

Artikel 6    Betaling

6.1     Voor elke overeenkomst geldt de algemene conditie: betalingstermijn is maximaal 21 dagen na datum factuur. Afwijkende betalings- afspraken gelden uitsluitend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

6.2     Betaling dient te geschieden zonder enige korting of verrekening uit welke hoofde dan ook.

6.3     Alle betalingen dienen te geschieden op een door PC&T aan te wijzen rekening dan wel ten kantore van PC&T.

6.4     Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt. Betaling anders dan in geld is toegestaan, indien PC&T hier schriftelijk mee akkoord gaat.

6.5     De opdrachtgever is, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn.

6.6     Indien de opdrachtgever met enige betaling in verzuim is, is PC&T gerechtigd haar prestaties op te schorten, terwijl zij eveneens het recht heeft om zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren. In dat laatste geval is de opdrachtgever verplicht om PC&T 25% van de nog niet vervallen termijn en/of nog niet verschuldigde bedragen te betalen als vergoeding van de gemaakte kosten en de winstderving. Bovendien is de opdrachtgever gehouden alle andere kosten, door PC&T gemaakt ter voorbereiding op de door hem te leveren prestaties, alsmede alle door PC& geleverde schade te vergoeden.

6.7     Ingeval de opdrachtgever de door PC&T te verrichten werkzaamheden binnen 5 werkdagen voor de geplande aanvang van de werkzaamheden uitstelt of annuleert, is PC&T gerechtigd om 25% van het desbetreffende werkzaamheden overeengekomen bedrag in rekening te brengen. Dit bedrag zal niet verrekend worden met het uiteindelijk te betalen bedrag.

Artikel 7             Aanbetaling en zekerheidsstelling

7.1     PC&T kan bij het aangaan van de overeenkomst, alsmede voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van de opdracht, een aanbetaling dan wel betaling vooraf verlangen.

7.2     PC&T is ten alle tijde gerechtigd, alvorens de overeenkomst na te komen of met de nakoming van de overeenkomst voort te gaan, van de opdrachtgever te verlangen dat hij voldoende zekerheid stelt voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen. De opdrachtgever verplicht zich de verlangde zekerheid binnen 8 (acht) dagen beschikbaar te stellen.

Artikel 8    Geheimhouding

8.1     PC&T verplicht zich tot strikte geheimhouding van alle informatie die zij met betrekking tot de opdrachtgever heeft gekregen.

8.2     In de volgende gevallen is PC&T gerechtigd informatie met betrekking tot de opdrachtgever te openbaren:

•    indien de opdrachtgever PC&T hiertoe uitdrukkelijk machtigt;

•    indien de wet PC&T hiertoe verplicht.

Artikel 9    Aansprakelijkheid

9.1     PC&T is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade of welke andere schade dan ook, anders dan door opzet of grove schuld.

9.2     Onverminderd hetgeen in het vorige lid is bepaald, is de aansprakelijkheid van PC&T beperkt tot een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de leverantie of dienst.

9.3     Medewerkers van PC&T kunnen zich beroepen op het in dit artikel bepaalde, als ware zij zelf een contract aangegaan met de opdrachtgever.

Artikel 10           Vrijwaring

10.1    De opdrachtgever dient PC&T volledig te vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid die jegens derden op PC&T zou kunnen rusten met betrekking tot door PC&T verrichte diensten.

10.2    Met betrekking tot opdrachten waarvoor de opdrachtgever subsidie heeft aangevraagd kan PC&T nooit verantwoordelijk gesteld worden voor het niet verkrijgen van de subsidie.

10.3   De opdrachtgever dient PC&T eveneens volledig te vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden met betrekking tot door PC&T verrichte diensten

Artikel 11           Overmacht

11.1   Onder overmacht (niet-toerekenbare niet- nakoming) wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeen komst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer van PC&T kan worden verlangd.

11.2   Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: brand, vorst-, water- of stormschade, ander natuurgeweld, bovenmatig ziekteverzuim, diefstal of vernieling van bedrijfsmiddelen c.q. - gegevens.

11.3   Indien zich een situatie van overmacht voordoet, is PC&T gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden.

11.4   PC&T is gerechtigd betaling te vorderen voor de prestaties, die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de omstandigheid, welke overmacht oplevert, is gebleken.

11.5   PC&T is gerechtigd zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat haar prestatie geleverd had moeten zijn.

Artikel 12           Eigendomsvoorbehoud

12.1   PC&T behoudt zich het eigendom van alle aan de opdrachtgever verstrekte zaken, totdat de opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.

12.2   Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt PC&T zich de auteursrechten en alle overige rechten met betrekking tot intellectuele of industriële eigendom op de door haar verstrekte teksten.

12.3   De opdrachtgever is gehouden de in lid 1 en 2 genoemde zaken op eerste verzoek aan PC&T te retourneren op straffe van een boete van € 1.000,- per dag.

Artikel 13           Toepasselijk recht

13.     Alle rechtsbetrekkingen tussen partijen zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.

Laatste aanpassing: 1 januari 2018