Header Image

Werkwijze

Managementsystemen ontwerpen kan iedereen, maar goede systemen is een heel ander verhaal. Een belangrijke punt bij het ontwerpen van een kwaliteitssysteem is dat het maatwerk moet zijn. Als het systeem niet aansluit bij de visie en cultuur van uw bedrijf, dan wordt het onwerkbaar. Binnen afzienbare tijd wordt het een blok aan je been. Perception is gespecialiseerd om managementsystemen te ontwikkelen die goed aansluiten bij de huidige werkwijze van het bedrijf, voldoen aan alle eisen uit de norm en een positief resultaat leveren voor de onderneming.

De werkwijze bij alle trajecten is nagenoeg hetzelfde:

Nulmeting

Ieder begeleidings- en adviseringstraject begint met een nulmeting: hoe hangt de vlag er binnen uw organisatie bij. Tijdens deze nulmeting wordt gekeken welke werkzaamheden het bedrijf uitvoert, wie wat doet en wat er aan documentatie is. Hieruit stellen we een Plan van Aanpak op wat aangeeft wat er gedaan moet worden.

Essentieel bij de 2015 normen van ISO 9001 en 14001 zijn de volgende zaken:

  • risico analyse
  • belanghebbenden
  • relevante wet- en regelgeving
  • meet- en monitoringplan doelstellingen


Samenstellen handboek

Het handboek is de basis van het managementsysteem. Het bevat alle benodigde procedures (afspraken), werkinstructies (gebruiksaanwijzingen) en (registratie)formulieren. In de procedures wordt opgetekend hoe processen lopen en wie wat doet.

Implementatie

Omdat het managementsysteem op het lijf geschreven is, is de implementatie geen probleem. Natuurlijk zijn er nieuwe dingen die de medewerkers moeten doen, maar dat vormt nooit een probleem.

Interne audits en verplichte rapportages

Om te controleren of alles goed gaat en of er niet hier en daar bijgestuurd moet worden houden we audits. Daarnaast eisen de meeste normen een aantal registraties. Samen met u en uw medewerkers gaan we die registraties implementeren en voor u het weet maken ze gewoon onderdeel uit van de dagelijkse gang van zaken. Op regelmatige basis moet de directie van de onderneming zich uitspreken over het functioneren van het kwaliteitssysteem en daar waar nodig is bijsturen.

Externe audit

En dan is het zover: het examen. Gedurende 1 of meerdere dagen wordt uw organisatie doorgelicht door een Certificerende Instantie. Zij zijn de partij die beslissen of uw organisatie rijp is voor een certificaat.